Depressie

Als u een kampt met een depressie of depressive klachten dan wordt de zorg die u nodig heeft verleend volgens de afspraken die de zorgverleners in Haaksbergen hierover met elkaar hebben gemaakt. We streven er naar om de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen en af te stemmen op wat de patiënt nodig heeft.

Welke patiënten worden opgenomen in het zorgprogramma
Patiënten waarbij is vastgesteld dat ze een depressie of depressieve klachten hebben. Wie de patiënt behandelt is afhankelijk van de ernst van de klachten. De ernst wordt vastgesteld door de huisartsen of de praktijk verpleegkundige GGZ. 

Uit wie bestaat het behandelteam?
Het behandelteam bestaat uit zorgverleners die de zorg rondom de aandoening van de patiënt betrokken zijn. Deze zorgverleners werken nauw met elkaar samen waardoor de benodigde medische gegevens worden uitgewisseld, de zorg goed op elkaar wordt afgestemd en er één zorgverlener het resultaat van alle geboden zorg in de gaten houdt.

Niet alle zorgverleners zijn altijd betrokken bij de zorg voor de patiënt. Afhankelijk van de ernst van de depressie, neemt ook de intensiteit van de zorg toe.   

 

Patiënt De patiënt levert een belangrijke bijdrage door op tijd van signalen van een terugval en dan actie te ondernemen. De zorgverleners ondersteunen de patiënten daarbij.
Huisarts Eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor de zorg in de eerstelijn. De huisarts houdt tevens rekening met mogelijke andere aandoeningen waarvoor men onder behandeling is.
Doktersassistente  Eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk

Praktijkondersteuner

GGZ

Werkzaam in de huisartsenpraktijk. De huisarts verwijst naar de praktijkondersteuner GGZ (verpleegkundige) om aan de hand van 1 of meerdere verdiepdende gesprekken vast te stellen wat er precies aan de hand is en hoe de patiënt het beste geholpen kan worden. 
 
Pyscholoog of psychiater

De psycholoog biedt psychologische interventies aan in de 1e lijn
De psychiater biedt een psychotherapeutische behandeling, dit is 2e lijnszorg

Apotheker Begeleidt bij medicijngebruik
Maatschappelijkwerk Begeleidt de patiënt wanneer er sprake is van sociale of maatschappelijke problemen ten gevolge van de depressie of depressieve klachten


Welke concrete zorg wordt er door de zorggroep Depressie geboden?

In nauw overleg met de patiënt stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw ‘individuele zorgplan’. In dit zorgplan staat beschreven welke zorg u nodig heeft en welke resultaten we samen met de patiënt willen bereiken.

Wij bieden in ieder geval de volgende zorg:
De praktijkondersteuner kan zelf de patiënt behandelen of verwijzen naar een andere professonal (bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater). De praktijkondersteuner houdt contact met de patiënt om te monitoren of de behandeling aanslaat. Tevens bespreekt de praktijkonderdersteuner na behandeling met de patiënt hoe een terugval kan worden voorkomen.

Na het stellen van de diagnose wordt de patiënt in overleg verwezen naar een zorgverlener die de beste passende zorg kan verlenen. Uitgangspunt is dat de patiënt tijdig, de juiste behandeling van de juiste zorgverlener ontvangt.

6 Weken na de verwijzing wordt door de POH GGZ bekeken of de behandeling aanslaat door middel van de terugrapportage van de behandelaar en/of door contact met de patiënt. Als de behandeling niet aanslaat wordt in overleg gekeken naar andere mogelijkheden voor behandeling.

Na het afsluiten van de behandeling is het van belang dat de patiënt tijdig signalen kan herkennen die wijzen op een terugval.

De vorm waarin terugvalpreventie plaatsvindt is afhankelijk van de patiënt en de aard van de klachten. Maar bij elke patiënt wordt een individueel terugvalpreventieplan opgesteld. Onderdelen hiervan zijn:

 • Vaste evaluatie momenten door de POH GGZ, telefonisch of middels een consult.

 • Uitleg signalen van terugval zodat de patiënt klachten en situaties kan herkennen en tijdig aan de bel kan trekken;

 • Signaleringsafspraken maken met familie of vrienden;

 • Ondersteunende interventies zoals www.thuisarts,nl, www.depressievrij.nl.

  De patiënt wordt gedurende 12 weken na het beëindigen van de behandeling gevolgd door de huisarts / POH GGZ.

   

   

   

   

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk