Hartfalen

Als u een chronische aandoening heeft, zoals hartfalen, dan wordt de zorg die u nodig heeft verleend volgens de afspraken die de zorgverleners in Haaksbergen hierover met elkaar hebben gemaakt. We streven er naar om de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen en afgestemd op wat de patiënt nodig heeft.
Afhankelijk van de aandoening zijn er tussen de betrokken zorgverleners afspraken gemaakt en beschreven in een zorgprogramma.

Welke patiënten worden opgenomen in het zorgprogramma Hartfalen
Patiënten met hartfalen

Uit wie bestaat het behandel team?
Het behandelteam bestaat uit zorgverleners die de zorg rondom de aandoening van de patiënt betrokken zijn. Deze zorgverleners werken nauw met elkaar samen waardoor de benodigde medische gegevens worden uitgewisseld, de zorg goed op elkaar wordt afgestemd en er één zorgverlener het resultaat van alle geboden zorg in de gaten houdt.

Niet alle zorgverleners zijn altijd betrokken bij de zorg voor de patiënt. Welke zorgverleners worden betrokken is afhankelijk van de zorgvraag en de complexiteit van de zorg die geboden moet worden.   

Patiënt

De patiënt levert een belangrijke bijdrage aan het op tijd signaleren van symptomen die wijzen op hartfalen en het beïnvloeden van het ziektebeloop. De zorgverleners ondersteunen de patiënten daarbij.

Huisarts

Eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor de zorg in de eerste lijn. De huisarts houdt tevens rekening met mogelijke andere aandoeningen waarvoor men onder behandeling is.

Doktersassistente 

Eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk.

Praktijkondersteuner

Werkzaam in de huisartsenpraktijk. De   praktijkondersteuner (verpleegkundige) voert periodieke controles en   behandelingen uit bij patiënten met een chronische aandoening. Tevens geeft   zij advies over hoe om te gaan met de aandoening en over het belang van een   gezonde leefstijl.

Fysiotherapeut

Begeleidt de patiënt als deze geactiveerd moet worden om meer te bewegen

Apotheker

Begeleidt bij medicijngebruik

Diëtist

Iedere hartfalen patiënt wordt, voor een voedingsadvies en mogelijke probleem analyse, éénmalig door een diëtist gezien. De diëtist kan later in het behandeltraject ook worden ingezet als er sprake is van overgewicht of een sterke gewichtsafname in korte tijd.

Maatschappelijk werk

Begeleidt de patiënt wanneer er sprake is van sociale of maatschappelijke problemen ten gevolge van de ziekte.

Thuiszorg

Ondersteunt bij dagelijkse verzorging thuis wanneer de patiënt dit niet (meer) zelf kan.

Cardioloog

Specialist werkzaam in het ziekenhuis. Wordt door de huisarts worden geraadpleegd voor het achterhalen van de oorzaak of bij twijfel over de diagnose hartfalen. Tevens kan de cardioloog worden ingeschakeld als de zorgvraag complex is of wordt.


Welke concrete zorg wordt er door de zorggroep Hartfalen geboden?

In nauw overleg met de patiënt stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw ‘individuele zorgplan’. In dit zorgplan staat beschreven welke zorg u nodig heeft en welke resultaten we samen met de patiënt willen bereiken.

Onze zorggroep voor hartfalen biedt in ieder geval de volgende zorg:

  • Na het instellen van de behandeling, advies over de leefstijl en/of de medicatie wordt er een behandel- en controlebeleid met de patiënt afgesproken. Het controle schema wordt per patiënt opgesteld en is afhankelijk van de zwaarte van de aandoening, andere aandoeningen die de patiënt heeft en de persoonlijke wensen.
  • Stabiele hartfalen patiënten worden in principe eens per 3 maanden gecontroleerd door de praktijkondersteuner. Voorafgaand aan de controle vindt laboratorium onderzoek plaatsen naar de bloedwaarden.  
  • Jaarlijks vindt een controle plaats bij de huisarts. Voorafgaand vindt er laboratorium onderzoek plaats naar de bloedwaarden en de urinewaarden.
  • Begeleiding om meer te bewegen, Leefstijl verandering
  • Begeleiding bij verandering van het voedingspatroon bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk, Leefstijl verandering
  • Begeleiding bij stoppen met roken, Leefstijl verandering
  • Begeleiding bij het gebruik van uw medicijnen
  • Indien nodig psychische ondersteuning, lees meer
  • Doorverwijzing bij complicaties

 

 

 

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk